Make your own free website on Tripod.com

The Masters/Sokes Of Shizenki Ryu Bujutsu

Home
Menkyo Kaiden & Soke
Shizenki Ryu Bujutsu Ranks/Titles
The Masters/Sokes Of Shizenki Ryu Bujutsu
The Waza (technique) In Shizenki Ryu Bujutsu
Avelino R. Mayoral, Hanshi, Kaiden Menkyo, Soke San Dai Shizenki Ryu Bujutsu
Articles citing this web site
Shizenki Ryu Karate Association

dragonbar.gif

SHIZENKI RYU BUJUTSU KARATE
Ki Terya (Okinawan, Anan (Chinese direlict from Fuchou), Karyu Uko (Okinawan), the Kosaku Matsumora (1829-1898) the founder of Matsumora type of Tomari-Te. After Matsumora taught Itagaki Tasuki (1864-1951) Itagaki Tasuki instructed his son, Kenwi Tasuki (August 20, 1885-to-July 16, 1955). Kenwi Tasuki in turn instructed Louis Fried. Louis Fried was the instructor to Shizenki Ryu Bujutsu's current Hanshi, Soke San Dai, Kaiden Menkyo, Avelino R. Mayoral.
 
 Shizenki Ryu Bujutsu founder:
KENWI TASUKI
Born: August 20th, 1885
Died: July 16th, 1955
 
 

Copyright 2009, Avelino R. Mayoral

Kenwi Tasuki
copy-of-founder-of-shizenki.gif
The founder of Shizenki Ryu